Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

การสอนแบบโครงงาน

เอกสารประกอบการอบรม การสอนแบบโครงงาน โดยใช้กระบวนการ GRASP
G = Goal กำหนดเป้าหมายของโครงงาน
R = Role กำหนดบทบาทของผู้ทำโครงงาน
A = Audience กำหนดกลุ่มผู้รับสาร
S = Set of Activities ชุดของกิจกรรมการเรียนรู้
P = Product ผลงานจากการทำโครงงาน

ลักษณะของโครงงานที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1. มีกระบวนการซับซ้อน ต้องใช้ทักษะการคิด แก้ปัญหา
2. บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. มีการสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
4. เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในชุมชนหรือสังคม

ศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ของ อ.ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning

ฝึกออกแบบการพัฒนาแนวคิดแบบโครงงาน GRASP การพัฒนาแบบคิดแบบโครงงาน

คอมเม้นท์

You need to be a member of โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ to add comments!

© 2014   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   สนับสนุนโดย

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service