Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

All Blog Posts (731)

รับนักเรียนรอบ 2

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาสามารถรับนักเรียน ม.1 เพิ่มได้ 30 คน และรับ ม.4 เพิ่มได้ 20 คน โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเรียนไปเขียนใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงาน สมพ.41 จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557

เพิ่มโดย — No Comments

Tense

Tense แปลว่า “กาล”

Tense หมายถึง การเรียนรู้แบบของคำกริยา ที่ไปแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำต่างๆ ว่า ได้เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ หรือว่ายุงไม่ทันเกิดขึ้น และจบลงต่างกรรมต่างวาระกันอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร โดยกริยาของประโยคจะเป็น ตัวแสดง Tense

ในภาษาอังกฤษแบ่ง Tense ออกเป็น 3 อย่างคือ

1. Present Tense = ปัจจุบัน

2. Past Tense = อดีตกาล

3. Future Tense = อนาคตกาล

เช่น

My mother gives me a new…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

If Clause

f Clauses หรือ Conditional Sentences

คือ ประโยคที่มีข้อความแสดงเงื่อนไข (conditions) หรือการสมมุติซึ่งประกอบด้วยประโยคเล็ก 2 ประโยครวมกัน และเชื่อมด้วย conjunction "if"ประโยคที่นำหน้าด้วย if แสดงเงื่อนไข เราเรียกว่า if-clauseและประโยคที่แสดงผลเงื่อนไขนั้น เราเรียกว่า main clause

If it rains , I shall stay at home.

(If-clause) (main clause)

Conditional Sentences แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. TYPE ONE…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Odd One Out

Odd One…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Tense

Tense

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำหรือเหตุการนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูกเราก็จะสื่อภาษากับเขาไม่ได้เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ tense เสมอ ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป tense นี้มาเป็นตัวบอก ดังนี้การศึกษาเรื่อง tense จึงเป็นเรื่องจำเป็น.

Tense ในภาษาอังกฤษนี้จะแบ่งออกเป็น 3 tense ใหญ่ๆคือ

1.Present tense…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

If-Clause

การใช้ If (4 แบบ)

แต่ละตำราก็จะเรียกไม่ค่อยเหมือนกัน เอาง่ายๆ ละกันว่ามี 4 แบบ ไปจำว่า First condition, Second condition หรือ Third condition ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้อะไร

แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple

วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นความจริง

เช่น

If you heat water, it boils. (ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)

If you get here before seven, we can catch the early train. (ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)

I can’t drink alcohol if…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Tense

Tense

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยาที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำหรือเหตุการนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูกเราก็จะสื่อภาษากับเขาไม่ได้เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ tense เสมอ ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป tense นี้มาเป็นตัวบอก ดังนี้การศึกษาเรื่อง tense จึงเป็นเรื่องจำเป็น.

Tense ในภาษาอังกฤษนี้จะแบ่งออกเป็น 3 tense ใหญ่ๆคือ

1.Present tense…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Vocabulary

sujitar.html  แบบทดสอบ

Vocabulary - คำศัพท์ เป็น Part 

คำศัพท์ที่ส่วนใหญ่นำมาออกข้อสอบกัน จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนค่ะ คือ

Prefix – Root – Suffix

Prefix - คือการเติมคำ หน้าคำศัพท์เพื่อเปลี่ยนความหมายของคำ

Root - รากศัพท์ ซึ่งเป็นคำที่เรามักจะรู้กันอยู่แล้ว…มั้ง…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Vocabulary

surangkana.html  แบบทดสอบ

คำศัพท์ (Vocabulary)

จากคำกล่าว "ไม่รู้ศัพท์ ก็ทำไรต่อกับภาษาอังกฤษไม่ได้" ถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่ทำให้ทราบว่าการเรียนรู้คำศัพท์ เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่อไป เนื่องจากหลังจากที่ได้ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Conjunctions and Connectives

Conjunctions%20and%20Connectives%20.html  แบบทดสอบ

 

Conjunction คำสันธาน

 คำสันธานคือ คำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน

1. Coordinate Conjunction     …

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

odd one out

odd%20one%20out.html  ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ตัวอย่างเช่น

1.) violent

2.) forceful

3.) aggressive

4.) exciting

ข้อสอบแบบนี้เป็นชนิดที่ "ไม่รู้ศัพท์ = ดับอนาถ" นะคะ เพราะไม่มีบริบทมาช่วยเลย

อาศัยว่ารู้หรือไม่รู้ล้วนๆค่ะ

violent adj. รุนแรง, สาหัส มาจาก violence n. ความรุนแรง,…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Adjective and Feeling

Feeling (ความรู้สึก)

_______________________________________________________

Happy (Adj.)

      หมายถึง ความสุข เป็นสุข สุขใจร่าเริง 

           Example…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Present Simple Tense

การใช้ Present Simple Tense

มีวิธีใช้ดังนี้ คือ

1.เมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวถึงเป็นความจริง เช่น

.The earth moves round the sun.

.Tigers are dangerous animals.

.John is the youngest son.

2.ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำอยู่เป็นประจำ เป็นนิสัย ในกรณีนี้มักจะมีคำแสดงเวลาร่วมอยู่ด้วย คือ

always,sometimes, generally, often, every day, every week, every month, etc. เช่น

.My son sometimes plays…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Antonyms

ANTONYMS

Antonym หมายถึง คำศัพท์คำหนึ่งที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำอีกคำหนึ่ง

 

For example

- hot (ร้อน) and cold (เย็น)

- up (ขึ้น) and down (ลง)

- short (สั้น) and tall (ยาว)

(short เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า tall ถ้าคุณกล่าวถึง ความสูงของคน)

(short เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า long ถ้่าคุณใช้กล่าวถึง…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

SYNONYMS

 

SYNONYMSsynonym หมายถึง คำศัพท์คำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกับคำอีกคำหนึ่ง แต่เขียนสะกดคำไม่เหมือนกัน

 

For example- chair and seat (ที่นั่ง)

- go and leave (ไป ออกจาก)

- quickly and rapidly (อย่างรวดเร็ว)

- long and extended (นาน ,ยาว )

- cat and…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Active voice/Passive voice

ประโยค Active voice

คือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา เช่น John eats bread.(John ทานขนมปัง)ประธานของประโยคนี้คือ Johnซึ่งเป็นผู้กระทำกริยา eats

ประโยค Passive voice

คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำด้วยกริยา เช่น Bread is eaten by John.(ขนมปังถูกทานโดย John)ประธานของประโยคนี้คือ Bread ซึ่งเป็นผู้กระทำกริยา eats โดย John

การใช้ประโยค Passive voice แทน active

เมื่อต้องการเน้นผู้ถูกกระทำหรือเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ทราบว่าผู้กระทำเป็นเป็นผู้ใด เช่น…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

if clause

การใช้ If 4 แบบ

เพิ่มโดย — No Comments

แบบฝึกหัด If clause

พื้นฐานการใช้ If 4 แบบ

แบบที่ 1

If + Present Simple, Present Simple

วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นความจริง

เช่น

.If you heat water, it boils.

(ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)

.If you get here before seven, we can catch the early train.

(ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)

.I can’t drink alcohol if I have to drive.…

Continue

เพิ่มโดย — No Comments

>> ASEAN community <<

 

 

 …

Continue

เพิ่มโดย — 1 Comment

สมาชิก

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Facebook -Khtp

© 2014   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   สนับสนุนโดย

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service