Khaosai Thapklo Phittaya School

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

พันธะโคเวเลนต์ (Covalent Bond)

ความหมายและประเภทของพันธะโคเวเลนต์
พันธะโคเวเลนต์(Covalent Bond)มาจากคำว่า Co ที่หมายถึงร่วมกัน valent หมายถึงเวเลนต์อิเล็กตรอน ดังนั้นพันธะโคเวเลนต์ จึงหมายถึง พันธะที่เกิดจากการนำเอาเวเลนต์อิเล็กตรอนมาใช่ร่วมกัน นั่นคือเป็นสารประกอบที่เกิดจากการสร้างพันธะกันของธาตุที่เป็นอโลหะกับอโลหะยกเว้น B และ Be ถ้าจับกับอโลหะถือว่าเป็นพันธะโคเวเลนต์สามารถแบ่งประเภทของพันธะโคเวเลนต์โดยอาศัยจำนวนอิเล็กตรอนที่มาใช้ร่วมกัน


สมบัติทั่วไปของพันธะโคเวเลนต์
1. จุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับพันธะไอออนิกและพันธะโลหะ
2. ในสภาวะปกติไม่นำไฟฟ้าจะนำไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออน
3. มีสูตรโมเลกุลที่แน่นอน
4. หน่วยเล็กที่สุดคือ โมเลกุล


การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
หลักการอ่าน
1. พิจารณาเสียก่อนว่าเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ คือ ต้องเป็นอโลหะ+อโลหะ ยกเว้น B และ Be เท่านั้น
2. อ่านเลขที่ห้อยทุกตัวยกเว้นข้างหน้าห้อย 1 ไม่ต้องอ่าน
การอ่านเลขที่ห้อยของโคเวเลนต์เป็นการอ่านโดยใช้ภาษากรีกดังนี้
1 = Mono 2 = di 3 = tri 4 = tetra 5 =penta
6 = hexa 7 = hepta 8 = octa 9 = nona 10 = deca



สูตรโครงสร้างแบบอนุกรมหรือแบบจุด

ใช้สัญลักษณ์เป็นจุด ( . ) แทนเวเลนต์อิเล็กตรอนโดยเขียนไว้รอบ ๆ สัญลักษณ์ของธาตุ หรืออาจจะใช้สัญลักษณ์เป็น x แทนเวเลนต์อิเล็กตรอนก็ได้เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างอิเล็กตรอนของธาตุคู่ร่วมพันธะต่างชนิดกัน

โดยทั่ว ๆ ไปการเขียนสูตรแบบจุดจะมีข้อกำหนดดังนี้

1. อะตอมของธาตุก่อนเขียน ให้เขียนแยกกัน และเขียนจุด ( . ) แสดงเวเลนต์อิเล็กตรอนล้อมรอบสัญลักษณ์ของธาตุ โดยมีจำนวนจุดเท่ากับจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอน เช่น

2. เมื่ออะตอม 2 อะตอมสร้างพันธะโคเวเลนต์ ให้เขียนสูตรแบบจุดของอะตอมทั้งสองไว้ด้วยกัน สำหรับอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกัน ให้เขียนจุด ( . ) ไว้ในระหว่างสัญลักษณ์ของอะตอมคู่ร่วมพันธะ ส่วนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ร่วมกัน หรืออิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างพันธะ ให้เขียนด้วยจุดไว้บนอะตอมเดิม

จะเห็นได้ว่าการเขียนสูตรแบบจุดจำเป็นที่จะต้องทราบจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนของธาตุคู่ร่วมพันธะก่อนซึ่งอาจจะทราบจากเลขอะตอมของธาตุ หลังจากนั้นจึงจะนำมาเขียนเป็นสูตรแบบจุด

ตัวอย่าง

เช่นการเกิดโมเลกุลของคลอรีน
อะตอมของคลอรีนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2 , 8 , 7
Cl = 2 8 7 ดังนั้น คลอรีนมีเวเลนต์อิเล็กตรอน = 7 จึงต้องการอิเล็กตรอนอีก 1 ตัว เพื่อให้เวเลนต์อิเล็กตรอนครบ 8 อะตอมจึงจะเสถียร ดังภาพข้างต้น



สูตรโครงสร้างแบบเส้น

เป็นการเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลโคเวเลนต์อีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากสูตรแบบจุดเล็กน้อย โดยกำหนดให้ใช้เส้นตรง ( - ) แทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ หรือแทนพันธะโคเวเลนต์ 1 พันธะ ทั้งนี้ให้เขียนไว้ในระหว่างสัญลักษณ์ของธาตุคู่ร่วมพันธะ สำหรับอิเล็กตรอนที่ไม่ใช่อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจะเขียนไว้หรือไม่เขียนก็ได้ (ปกติจะไม่เขียน) สูตรแบบเส้นจึงเป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เขียนสูตรโครงสร้างได้สะดวก และง่ายขึ้น ทั้งนี้เพราะไม่จำเป็นต้องแสดงเวเลนต์อิเล็กตรอนทั้งหมดของธาตุคู่ร่วมพันะะ

· ให้ใช้เส้นตรง 1 เส้น ( - ) แทนอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกัน 1 คู่

· ให้ใช้เส้นตรง 2 เส้น ( = ) แทนอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกัน 2 คู่

. ให้ใช้เส้นตรง 3 เส้น ( =_ ) แทนอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกัน 3 คู่

ตัวอย่าง

1.พันธะเดี่ยว เกิดจากอะตอมที่ใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่ เช่น


2. พันธะคู่ เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ เช่น


3. พันธะสาม เกิดจากอะตอมใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่ เช่น


คำนวณค่าพลังงานของสารประกอบโคเวเลนต์ต่อไปนี้

A – A = 50 KJ /mol
=จำนวนโมล x จำนวนพันธะ x พลังงาน
=1 x 1 x 50 = 5O KJ

B – B = 100 KJ /mol
=จำนวนโมล x จำนวนพันธะ x พลังงาน
=1 X 1 X 100 = 100 KJ

A – B = 150 KJ /mol
= จำนวนโมล x จำนวนพันธะ x พลังงาน
= 2x1x150
= 300 kJ

สารประกอบ A2 + B2 ----> 2AB การเปลี่ยนแปลงพลังงานมีค่าเท่ากับ 100+50=150 kJ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นแบบคายพลังงาน มีค่าเท่ากับ 300-150=150 kJ



คำถาม
1.จงเขียนสูตรจากชื่อสารประกอบต่อไปนี้

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ = .................................................

2. พันธะเดี่ยว หมายถึงอะไร


Views: 966

Comment

You need to be a member of Khaosai Thapklo Phittaya School to add comments!

Join Khaosai Thapklo Phittaya School

Comment by Weeraphong Thaweesook on October 1, 2010 at 4:08pm
ตอบคำถาม

1.ตอบ C Cl4

2.ตอบ การใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่

1. ชื่อนายวีรพงษ์ ทวีสุข ชั้นม.4/1 เลขที่ 1
2. ชื่อ.นางสาวศุรภีย์ ศรีสุพรรณ ชั้นม.4/1 เลขที่18

2.
Comment by Woraya Suwannakorn on October 1, 2010 at 4:03pm
ตอบคำถาม

1.ตอบ= c4cl
2.ตอบ=การใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 อิเล็กตรอน

นางสาวจุสิฑามาศ วงศ์นิล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 20
นางสาววรญา สุวรรณกรณ์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 37
Comment by Nawiya Bairak on October 1, 2010 at 3:43pm
ตอบคำถาม

1.ตอบ= c4cl


2.ตอบ=การใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 อิเล็กตรอน


นางสาว นวิยา ใบรัก เลขที่ 17 ชั้น ม. 4/2
นางสาว รัตนาภรณ์ อ้ายแก้ว เลขที่ 33 ชั้น ม. 4/2

© 2016   Created by Khaosai Thapklo Phittaya School.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service